?

Log in

No account? Create an account
friends only - het schip is gestort [entries|archive|friends|userinfo]
nognooit

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

friends only [Aug. 11th, 2005|02:13 pm]
nognooit

al zoveel en
nog zoveel te gaan.
ik doe mijn boek
open...
en niet eens voor de eerste keer.het schip storte neer.
vanuit de blauwe lucht op de groene blauwe aarde.
een krater, dat het schip achter liet, was slechts het begin van de lange tocht.
de lange tocht tot stil
staan.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mira_ianthe
2010-03-14 04:04 pm (UTC)
mag ik ook open doen, en de pagina's omslaan?
ik ben benieuwd vanwege je foto en de woorden, en en.. ik post zelf ook niet bijzonder veel meer, dus dat is voor mij geen bezwaar.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nognooit
2010-03-14 08:03 pm (UTC)
Is goed, ik add jou ook. :)
(Reply) (Parent) (Thread)