?

Log in

No account? Create an account
het schip is gestort [entries|archive|friends|userinfo]
nognooit

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Dec. 24th, 2011|10:26 am]
nognooit
[Tags|]

Soms durf ik niet uit te slapen vanwege terugkerende nachtmerries.

Posted via LiveJournal app for iPhone.

LinkLeave a comment

friends only [Aug. 11th, 2005|02:13 pm]
nognooit

al zoveel en
nog zoveel te gaan.
ik doe mijn boek
open...
en niet eens voor de eerste keer.het schip storte neer.
vanuit de blauwe lucht op de groene blauwe aarde.
een krater, dat het schip achter liet, was slechts het begin van de lange tocht.
de lange tocht tot stil
staan.
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]